architectenbureau projectenstedenbouwwoningbouwutiliteitsbouwinterieurbeeldende kunststudies / prijsvragenin ontwikkelinginspiratiecontacthome

Reeshofdijk, Tilburg

TOELICHTING ONTWERP

 


stedebouwkundig plan
De nieuwe buitenplaats  “Drijflanen” is gesitueerd aan de Reeshofdijk te Tilburg, deel uitmakend van het landschappelijk waardevol gebied Drijflanen wat op zich weer als verbindingszone tussen  noord en zuid is opgenomen in het Groenstructuurplan Tilburg.
Het natuurgebied De Drijflanen wordt gekarakteriseerd door de langgerekte oost - west verkaveling van afwisselend open grasvelden en bosstroken. Om dit kenmerk in het gebied zelf zichtbaar te maken worden loodrecht op deze banen plaatselijk doorsnijdingen aangebracht waardoor een zgn. coulissen - landschap ontstaat.
Om in dit landschap van coulissen gebouwen te plaatsen die zowel het landschap als de herpetologische waarden zo min mogelijk aantasten worden evenwijdig aan de doorsnijdingen eenduidige structurerende elementen geprojecteerd.
Enerzijds zullen de toegevoegde objecten vanwege hun materiaalgebruik een contrast vormen met de natuur, terwijl zij tegelijkertijd in evenwicht zijn met de natuur vanwege hun ligging en door de gestileerde vormgeving van beiden.
Deze stedebouwkundige uitgangspunten, gecombineerd met het thema ‘nieuwe buitenplaatsen’ en rekening houdend met de financiële uitgangspunten, hebben geleid tot een ‘geconcentreerd’ woongebouw waarin de woningen op noord - west danwel op zuid-oost georiënteerd zijn en waarvan de ‘open’ langsgevels op een maximale wijze uitzicht op de natuur bieden.
De grens tussen privé gebruik van het in eigendom verworven kavel en het semi - openbare karakter van het onbebouwd terrein wordt verkregen door het woongebouw op een verhoogd plateau te plaatsen. De aan de westzijde gesitueerde langgerekte vijver tussen het plateau en de wandelpromenade koppelt de afwisselende landschappen en versterkt het onderscheid tussen openbaar en privé.


architectonisch plan
Zoals reeds hierboven vermeld is op een verhoogd plateau een woongebouw geplaatst.
Ook hier is voor het vastleggen van de hoofdvorm gebruik gemaakt van het thema van coulissen.
Het gebouw zelf bestaat uit een langgerekte ranke hal, aan weerszijden geflankeerd door een bouwdeel van 5 lagen hoog. Ieder bouwdeel is op de koppen en aan de gemeenschappelijke halzijde gesloten terwijl de  lange buitengevel transparant is vormgegeven. De verschillende langgerekte volumes zijn omsloten door een uit stalen schermen opgebouwde huls. Dit stalen scherm waarborgt de openheid van de langsgevels van de woningen terwijl het van buiten naar binnen voldoende privacy verzekert.
In totaal biedt het woonblok huisvesting aan 30 luxe appartementen met een woonoppervlak van ca. 265 m² per appartement exclusief garage (50²) en balkon (60 m²).
Onder het plateau zijn voorzieningen als garages, bergingen, containerruimte en nader te bepalen gemeenschappelijke ruimtes ondergebracht.

 


 


Terug naar overzicht